top of page

WIFTM?

WAT IS

wat is wiftm

Women In Film, Television and Media België sluit zich aan bij de strijd voor gendergelijkheid en gelijke rechten voor vrouwen in het film-, televisie-, en medialandschap. We maken deel uit van een wereldwijd netwerk dat zich hiervoor inzet (WIFTI) en focussen ons voornamelijk op België en Europa. De structurele dominantie van mannen in leiderschapsposities beïnvloedt de globale norm omtrent leiderschap. Op vrouwen kan dit een effect hebben dat ze zich er zelf niet spontaan mee identificeren. Het gebrek aan voldoende vrouwelijke rolmodellen houdt deze vicieuze cirkel vaak in stand. Deze norm kan ertoe leiden dat mannen bewust of onbewust vrouwen als leiders niet serieus nemen en de afwezigheid ervan als normaal beschouwen. Door een gebrek aan regelgeving en bestuur vanuit de creatieve industrie, vergroten deze persoonlijke oordelen helaas het risico op onbewust en bewuste vooroordelen.


Film, televisie en media spelen een diepgaande en vormende rol in het culturele en economische leven. Vanuit deze tendens is het belangrijk om diversiteit binnen deze sectoren te garanderen. Helaas tonen cijfers aan dat dat momenteel nog niet het geval is. Als de Belgische media en audiovisuele sector wil concurreren met de globale markt, moeten we onder meer het genderverschil in de branche aanpakken. WIFTM streeft daarom naar gendergelijkheid in de Belgische film-, televisie en mediasector. Zo versterken we ons creatieve en zakelijke landschap en scheppen we nieuwe mogelijkheden om onze impact op de internationale industrie te vergroten.

ONZE GESCHIEDENIS.

In 2020 wordt de chapter Women in Film, Television & Media Belgium geboren. Het maakt onderdeel uit van de koepelorganisatie Women in Film & Television International die meer dan 50 chapters heeft verspreid over alle zes continenten. 

De koepelorganisatie Women in Film & Television International werd officieel opgericht in 1997 maar genoot al van een actieve voorgeschiedenis.

 

Het eerste WIF-netwerk (Women in Film LA) werd in de jaren 70 opgericht in Los Angeles als reactie op de dominantie van mannen in de filmindustrie. Tegenwoordig zijn er ongeveer 50 WIFT- en WIFT-partnerhoofdstukken op zes continenten - allemaal met hetzelfde doel: genderevenwicht in de branche. WIFTI is opgericht als het wereldwijde netwerk dat alle anderen verbindt om met één gemeenschappelijke stem te spreken. De kracht van WIFTI is gebaseerd op de kracht van elk lid van elke chapter over de hele wereld. Samen maken we een verandering!

ONZE WAARDEN. 

WIFTM Belgium ondersteunt en betrekt leden uit heel België om hun carrières en bedrijven te laten groeien. Dit doen we door evenementen te organiseren, informatie uit te wisselen, kennis te delen en mentorschap aan te bieden. We bieden onder meer concrete netwerkmogelijkheden, mentorschap en theoretische en juridische ondersteuning aan.


Met behulp van deze activiteiten willen we een inclusieve gemeenschap creëren die mensen in de film, televisie en media verenigt, in alle stadia van hun carrière. Met WIFTM willen we binnen deze gemeenschap een positief voorbeeld vormen.


Onze missie wordt ondersteund door een aantal belangrijke waarden die zowel binnen de organisatie zelf als door onze leden nagestreefd worden.

• Een veilige en respectvolle gemeenschap creëren.


• Gelijkheid, diversiteit en inclusie nastreven op een authentieke manier.


• Inclusief zijn voor vrouwen en zij die zich als vrouw identificeren, ongeacht     het biologische geslacht.


• Onze leden actief verdedigen en vertegenwoordigen.


• Kennis delen, mentorschap aanbieden en zinvolle connecties maken voor en door onze leden.


• Het werk van onze leden vieren en promoten.


• Bereikbaar blijven als beroepsvereniging.

pijlers

VAN WIFTM

DE DRIE PIJLERS

Onze missie

KENNIS.

“Kennis is macht, kennis delen is kracht”. WIFTM verzamelt en verbindt daarom kennis om een geïnformeerde basis voor een zo breed mogelijk publiek te creëren. Er zijn nauwelijks cijfers beschikbaar gerelateerd aan gender in de Belgische film- televisie- en mediasector. Het aanvullen van dit opvallend hiaat zou de globale kennis over gender(on)gelijkheid in bovenstaande sectoren verruimen en de genderproblematiek kunnen aantonen en bespreekbaar maken.


Het is onze missie om kerncijfers, statistieken en veranderingen binnen de film-, televisie- en mediasector naar voren te brengen. Enerzijds willen we met dit cijfermateriaal het genderbewustzijn aanwakkeren, zowel binnen de sector als bij het grote publiek. Anderzijds gebruiken we deze kennis om samen met experts onderzoek te doen naar de oorzaken en mogelijke oplossingen voor het onevenwicht binnen de industrie.

VISIBILITEIT.

Visibiliteit is cruciaal om verandering teweeg te kunnen brengen. Naast informeren, willen we met behulp van gevalideerde en onderbouwde cijfers ook actief debat op gang brengen.


Door de dieperliggende problematiek zoveel mogelijk en via verschillende media aan te kaarten, hopen we concrete hervormingen af te dwingen om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de mediasector en zo ook in de samenleving te helpen wegwerken.

ACTIE.

Door actief kennis te delen en zichtbaar te zijn op verschillende kanalen, kunnen we tenslotte ook concrete acties verwezenlijken.
Door discussies te starten op basis van gegrond onderzoek, zorgen we voor een solide basis om nieuwe afspraken te maken binnen een juridisch en politiek kader, waardoor de positie van de vrouw in de film-, televisie- en mediasector versterkt wordt en op een gelijkwaardig niveau gebracht wordt.


Daarbij streven we naar oplossingen die zowel op korte als lange termijn voor verandering kunnen zorgen, met het oog op het volledig wegwerken van het onevenwicht in de sector.

Onze partners

Partner Ella
Partner Wanda
Partner Nakhla
Partner Film Fest Gent
Partner UGent
bottom of page